Français

 
 
 
1847 Eerste hondententoonstelling in BelgiŽ
1880 Tweede hondententoonstelling in Brussel
1882 Stichting van de Maatschappij Sint-Hubertus
1883 Editie van het eerste Stamboek

1847 : Eerste hondententoonstelling in BelgiŽ 
De eer voor de organisatie van de allereerste hondententoonstelling komt toe aan België. Deze had plaats op 28 mei 1847 in Tervuren, maar was voorbehouden aan één enkel ras: de Pointer. Een zestigtal honden werden gekeurd door drie keurmeesters. De tentoonstellers waren veelal jagers. Op dat moment werd tevens de wens uitgedrukt de honden te registreren in een stamboek. Maar het duurde nog 35 jaar vooraleer men dit stamboek opende. Ondertussen werden ook in het buitenland hondententoonstellingen georganiseerd waarvan de eerste, na België, plaatshad in Newcastle (Engeland) in 1859. Frankrijk volgde in 1863 en Nederland in 1872.1880 : Tweede hondententoonstelling in Brussel
Pas in 1880 werd er een tweede hondententoonstelling georganiseerd in België. Dit gebeurde in Brussel, van 21 tot 25 juli, ter gelegenheid van de 50° verjaardag van de Belgische Onafhankelijkheid. Bijna 1000 honden werden ingeschreven voor deze tentoonstelling, die werd georganiseerd door de pas opgerichte Maatschappij Sint-Hubertus.

1882 : Stichting van de Maatschappij Sint-Hubertus
In 1882 werd de Maatschappij Sint-Hubertus definitief gesticht. De naam werd vervolledigd met "tot verbetering van de hondenrassen in België". St. Hubertus is de patroonheilige van de jagers, die aan de grondslag lagen van de stichting, en die gedurende lange jaren de kynologie in België onder hun hoede hebben genomen. Dank zij de invloed van de eerste voorzitter, Graaf de Beaufort, mocht de Maatschappij reeds vanaf 1885 de titel “Koninklijk” dragen en sindsdien heet ze “Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus”, afgekort: K.M.S.H..

1883 : Editie van het eerste Stamboek
Vanaf 1883 werden de honden, voor de eerste maal, geregistreerd in een stamboek, dat " Livre des Origines Saint-Hubert" werd genoemd. Dit maakte het mogelijk oude rassen te reconstrueren en buitenlandse rassen zuiver te bewaren. Het eerste Stamboek telde 128 jachthonden op een totaal van 172 geregistreerde honden. De reglementering van het Stamboek werd geïnspireerd door het Deutsche HundestammBuch en het Kennel Studbook. Vanaf het begin werd de " Livre des Origines Saint-Hubert" erkend door het Duitse en het Engelse register. Er werden ook jachtproeven georganiseerd, met buitenlandse personaliteiten als keurmeesters. De resultaten van deze proeven gaven recht op inschrijving in het L.O.S.H.-stamboek. Van dan af publiceert de K.M.S.H. jaarlijks deze "Who is Who" van de hond, waarvan een exemplaar overgemaakt wordt aan de Koninklijke Bibliotheek en aan het Ministerie van Landbouw.

1908 : Een voorstel tot eenheid
Vanaf het moment dat ook andere fokkers en liefhebbers verenigingen en clubs gingen oprichten met andere dan jachthonden, werd de noodzaak aangevoeld om een superviserende organisatie te creëren. Dit alles gebeurde in 1908. Er werd overeengekomen dat de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus de directie van de Belgische kynologie in handen zou houden en dat de andere verenigingen een consultatieve stem kregen.
 
1908 Een voorstel tot eenheid
1911 F.C.I.
1928 Stichting van de Kynologische Unie
2010 Het heden 

1911 : Het F.C.I.
Ook in andere landen werden rashondenclubs opgericht. De noodzaak om zich internationaal te verenigen werd snel aangevoeld zowel door de fokkers als door de organisatoren van tentoonstellingen en wedstrijden. Het was echter wachten tot 1911 alvorens de belangrijkste verenigingen van Frankrijk, België, Nederland, Oostenrijk en Duitsland de Internationale Kynologische Federatie ( Fédération Cynologique Internationale, afgekort F.C.I.) stichtten. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan deze Federatie. De eer voor de heroprichting van de F.C.I. en het opstellen van de statuten komt toe aan België en Frankrijk. De statuten werden aanvaard op 10 april 1921. Vandaar dat deze beide landen zich 'Stichtend Lid" van de Internationale Kynologische Federatie mogen noemen. Vandaag telt de F.C.I. 75 leden en partners. Er wordt door de F.C.I. per land slechts één organisatie erkend. In België is dit de K.K.U.S.H. vertegenwoordigd door de K.M.S.H. Iedere organisatie erkent de stambomen van zijn zuster-organisaties. Een stamboom uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus is dus geldig in zowat de hele wereld.

Om meer te weten:
bezoek de F.C.I.-site.

1928 : Stichting van de Kynologische Unie
Om te beantwoorden aan de wens tot democratisering die leefde bij de clubs, werd het akkoord van 1908 herzien in 1928. Een superviserend orgaan werd in het leven geroepen met als naam “ Kynologische Unie St.-Hubertus” ( K.U.S.H. ), als eerbetoon aan de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus, de allereerste Belgische vereniging. De K.U.S.H. controleert en waakt over alle kynologische manifestaties, georganiseerd onder haar leiding en volgens haar reglementen.De K.M.S.H. blijft eigenaar van het Stamboek dat ter beschikking wordt gesteld van de clubs en verenigingen. Alle verenigingen worden vertegenwoordigd in de Vergadering der Afgevaardigden en hebben hun inspraak op de reglementen langs de Kynologische Raad. In 1978 vierde de K.U.S.H. zijn vijftigjarig bestaan en mag sindsdien de titel “Koninklijk” dragen. Het is de K.K.U.S.H. die de band vormt tussen 400 clubs die samen zowat 65.000 leden tellen.Het heden

Meer dan 100 jaar zijn voorbij sinds de stichting van de Maatschappij. Artikel 15 van haar statuten had een termijn van 15 jaar voorzien ! Jaar na jaar werd door het werk van vele aanhangers bijgedragen tot de verbetering van de hondenrassen in België. En door het precies bijhouden van het L.O.S.H.-stamboek over al die jaren heeft de K.M.S.H. het vertrouwen van de hondenliefhebbers gewonnen.

Sinds juni 2006 werkt de K.M.S.H. samen met de N.C.S.A. voor heupdysplasie.

Sinds 2009 wordt DNA verplicht.